.نسخه 3 است‏ GPL v2 این برنامه تحت لیسانس
.قابل دسترسی استکد‏ GitHub کد منبع در‏

نسخه بتا

Version history

10.8 2024-02-16

  • Bug fixes, minor improvements, and more.