https://wikimass.com/html/entities/te-digraph-curl